Публична лекция „Защо да избера съдийската професия?“ ще се проведе в УНСС

На 09 март от 17.00 часа в зала 110К в нов учебен корпус „К“ на Университета за национално и световно стопанство, Юридическият факултет на УНСС и ELSA Bulgaria – най-голямата в света асоциация на студенти юристи, организират събитие, насочено към кариерното ориентиране на студентите по право.

Публичната лекция е посветена на професионалното развитие в съдебната власт и по-специално на спецификите в професията на съдията. Ще бъдат засегнати следните теми: какъв е пътят към успешното представяне в конкурса за младши съдия, на какво е важно да наблегнем, докато сме младши съдии, каква е работата на съдията в и извън съдебната зала, какви личностни качества са необходими на един съдия, какви са плюсовете и минусите от въвеждането на задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела и какво е отношението на съдиите към нея, възможна и наложителна ли е реформа на съдебната карта, какво е взаимодействието на българските съдилища и Съда на Европейския съюз.

Лектор на събитието ще бъде Константин Кунчев, който е съдия в гражданско отделение на Софийски районен съд. Той съвместява съдийската си дейност с активна преподавателска работа като хоноруван асистент по граждански процес (в УНСС в периода 2018 – 2021 г.) и облигационно право (в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2012 – 2013 г., в УНСС през 2015-2016 г., а понастоящем – в НБУ). Организатор е на различни състезания и стажове за студенти по право. Автор е на поредица сборници със съдебна практика по приложението на ЗЗД и на редица статии в областта на облигационното, търговското и потребителското право.