Лидер в надзора на пазара и електронната търговия в битка за Черноморските Оскари

Връчват златните статуетки тази вечер в Слънчев бряг
Първата частна консултантска фирма в областта на надзора на пазара и на електронната търговия – „Парушев Консулт“,  е поредният финалист за седмото издание на Черноморските Оскари, които ще бъдат връчени тази вечер в Слънчев бряг.   Н ай-успешните компании и общини в Черноморския регион ще получат златни статуетки по време на  официална церемония в Слънчев бряг, а сцена  на най-мащабното събитие за морския ни регион ще бъде емблематичният Сикретс Клуб, бивш Мания.
Основател на консултантската компания е инж.- икон. Пламен Парушев, а обект на консултирането са:

– Строителни продукти и други, които се влагат в строителството;
– Пиротехнически средства (изделия). Част от техника, която се занимава с приготвянето на осветителни, запалителни, експлозивни, илюминационни и други смеси;
– Електрически съоръжения, (изделия) предназначени за употреба в определен обхват/степен на напрежението;
– Газови съоръжения;
– Машини;
– Машини работещи на открито и по отношение на шума издаван от тях;
– Оборудване под налягане;
– Играчки – всички видове, (комплексни продукти);
– Съоръжения под налягане;
– Средства за лична предпазна употреба;
– Съдове за плаване и с цел отдих;
– Взривни материали използвани за граждански цели и по отношение на влагането в други групи продукти;
– Уреди по отношение на връзката при работа – електромагнитната съвместимост;
– Радиосъоръжения, FM устройства и други продукти работещи при определени честоти;
– Оборудване под налягане – транспортируемо;
– Atex продукти;
– Взривозащитено оборудване и много други, съответно производствени бази, местата за съхранение и продажба, складове и магазини, митнически складове, борси и тържища, онлайн електронни магазини и електронни платформи за предлагане и търговия с продукти на „онлайн икономически агенти”.
В обхвата на консултирането се включват още преглед, анализ и експертна оценка на:
– Техническа документация /техническо досие/;
– Декларация за съответствие (ДС);
– Декларация за експлоатационни показатели (DoP);
– Финансови документи /фактури, ордери, квитанции, товарителници, митнически декларации/;
– Invoice;
– Packing List.
Консултантски услуги включват:
– Преглед на посочените техническа и финансова документация и физически оглед на мястото, където се произвеждат, получават, съхраняват, търгуват и предоставят на потребителите съответните стоки, продукти и продуктови групи включително и онлайн електронни магазини и електронни платформи за предлагане и търговия с продукти. – Изготвяне, анализ и експертна оценка на осъществяваната от икономическия агент и „онлайн икономически агенти” за конкретните изделия, стоки и продукти и нейното осъществяване дейност в съответствие с действащата нормативна база, регламентираща тази материя търговия, електронна търговия и по надзора на пазара;
Също така съдействие при изготвяне и попълване на:
– Декларация за съответствие (ДС), за конкретните видове продукти и продуктови групи;
– Декларация за експлоатационни показатели (DoP), за конкретните видове продукти и продуктови групи;
– Техническа документация /техническо досие/ за конкретните видове продукти и продуктови групи.
Компанията има възможността да съдейства за отстраняване на открити несъответствия по:
– CE маркировка;
– Етикетировка;
– Инструкция/указания за безопасна употреба на български език;
– Декларация за съответствие (ДС);
– Декларация за експлоатационни показатели (DoP);
– Енергийни етикети и много други.
Компанията има възможността да съдейства за подготовката на документи необходими при:
– Производството, отнасящи се до производители;
– Вноса, отнасящи се до вносители включително и (документи необходими за освобождаване на стока от митница);
– Износ, отнасящи се до износители;
– Търговия, отнасящи се до всички търговци с физически търговски обекти;
– Онлайн икономически агенти, отнасящи се до необходимата съпровождаща продуктите документация, визуализирана в сайтовете, маркировка, етикировка и други;
– и реализацията на продуктите, касаещи всички икономически (онлайн) оператори по веригата на разпространение на продуктите.
Компанията има възможността за:
– изготвяне на възражения по съставени и издадени Актове за установени административни нарушения на фирми;
– изготвяне на възражения по съставени и издадени Актове за установени административни нарушения на физически лица;
– изготвяне на жалби за пред Районен съд по съставени и издадени Наказателни постановления на фирми;
– изготвяне на жалби за пред Районен съд по съставени и издадени Наказателни постановления на физически лица;
– изготвяне на жалби за пред Административен съд по издадени и влезли в сила решения на Районен съд, по издадени Наказателни постановления на фирми;
– изготвяне на жалби за пред Административен съд по издадени и влезли в сила решения на Районен съд, по издадени Наказателни постановления на физически лица;
– изготвяне на касационни жалби за пред Върховен административен съд, по издадени и влезли в сила решения на Административен съд, по издадени Наказателни постановления;
– изготвяне на възражения по оспорване на издадени и получени заповеди, пред Административен съд, относно спиране разпространението на продукти;
– изготвяне на жалби и сигнали, на граждани до компетентни органи по продукти и продуктови групи;
– изготвяне на жалби и сигнали, на фирми до компетентни органи по продукти и продуктови групи в това число и много други. Предоставянето на услугите е в съответствие с изискванията и при стриктно спазване на нормативната база:
– Закон за технически изисквания към продуктите (ЗТИП);
– Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН);
– Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ);
– Административнопроцесуален кодекс (АПК);
– Наказателно-процесуален кодекс (НПК);
– Подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане /наредби и правилници/.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *