Предлагат промени в трудовите договори и отпуските

Работодателят вече да е длъжен да уведоми работника писмено при промени в трудовия му договор. Това предвиждат изменения в Кодекса на труда, предложени за обществено обсъждане от социалния министър Георги Гьоков.

Шефът ще трябва да уведоми служителя за новостите най-късно до влизането им в сила, а не както досега – при първа възможност или до един месец. Целта е информацията да стане известна на работника навреме, за да се гарантира прозрачност по отношение на условията на труд и да се избегнат възможните трудови спорове, посочва в доклада си социалният министър. Друга промяна, която се предлага, засяга трудовия договор със срок за изпитване. Сега законът позволява страните да уговарят срок за изпитване до 6 месеца, като няма значение за какъв срок ще се сключи трудовият договор. Сега се записва, че когато той е за срок по-кратък от една година, срокът за изпитване може да бъде до два месеца. Предвижда се още работникът да има право да сключи допълнителен трудов договор с друг работодател, извън установеното работно време по основното трудово правоотношение, освен ако в него не е уговорено друго. Така в основния трудов договор може да се уговори забрана за сключване на втори без да има причина за това. С промяна на разпоредбата се запазва възможността забрана за полагане на допълнителен труд при друг работодател, само поради защита на търговска тайна и предотвратяване на конфликт на интереси. Предлаганото изменение съответства и на изискванията на евродирективата, според която работодателят не може да забранява на служителя да работи на второ място, освен в изрично определени хипотези. В момента в Кодекса на труда е предвидена забрана за работодателя и служителя да променят едностранно договора, освен например при командироване, обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, при трудоустрояване и др. Сега с промяна се дава възможност на работника да предлага на шефа промяна в договора, за да премине от работа по срочен трудов договор на работа на безсрочен договор и/или от работа на непълно – на работа на пълно работно време. Ако работодателят не приеме предложението, е длъжен в срок до 1 месец да уведоми писмено работника, като мотивира отказа си. Така се създава гаранция, че работодателят ще разгледа предложението и ще изложи обективни причини за отхвърлянето му, пише в мотивите. Заплаща ли се времето на физиологичните почивки на работа Друга промяна, която социалното министерство предлага, е работодателят да е длъжен да запознае служителите с правилата и процедурите за определяне на индивидуалната работна заплата, да осигурява информация за условията и реда за прекратяване на трудовия договор, както и за осигуряваните от него обучения за повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения.

С проектозакона се въвеждат и промени, които да подобрят съвместяването на работата и семейните задължения на трудещите си. За целта се предлага право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), по време на който той получава обезщетение от НОИ. В момента правото на отпуск поради бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст е индивидуално право на майката (осиновителката), което тя може да прехвърли на бащата след навършване на 6-месечна възраст на детето.

Отпускът поради бременност и раждане и за отглеждане на дете традиционно се възприема като право, което се гарантира на майката с оглед връзката, която има между нея и малкото дете. Поради това, до момента правата на бащата на тези видове отпуск са изцяло в зависимост от волята на майката, пише в мотивите си социалният министър Георги Гьоков.

Отпускът на бащата за гледане на дете може да се ползва накуп или на части, пише още в законопроекта. Той предвижда още, ако служител поиска да му се промени работното време за определен срок, работодателят да трябва да му даде мотивиран отговор защо приема или не това предложение.

Шефът ще бъде длъжен да разглежда исканията за гъвкави схеми на работа и да дава отговор в разумен срок, като взема под внимание нуждите както на предприятието, така и на работника или служителя. Промените трябва да влязат в сила от 1 август тази година.

КРОСС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *