Община Елин Пелин с кампания за саниране на многофамилни сгради

Таня Китик и Ивайло Симеонов

На 30. 11. 2022 година, в заседателната зала на община Елин Пелин, се проведе информационен ден за граждани и експерти от администрацията, във връзка с възможностите за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етапи Едно и Две“.
На събитието, госпожа Таня Китик, експерт с дългогодишен опит в управлението и реализацията на инфраструктурни проекти, представи акцентите в насоките за кандидатстване.
„За да бъде една сграда допустима за участие по тази процедура е необходимо тя да отговаря на следните критерии:
– многофамилна жилищна сграда, в които има най-малко четири самостоятелни обекти, принадлежащи на повече от един собственик,
– сградата трябва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейното РЗП се заема от жилища,
– да се управлява по реда на Закона за управление на етажната собственост,
– да е проектирана преди 26 април 1999 година.
Друго задължително условие, е наличието на енергийно и техническо обследване (включително сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и технически паспорт).
Съвсем скоро се очаква да бъде обявен приема по Етап 1 на тази схема, като проектите, които ще бъдат подадени в срок до 31 март 2023 година ще получат безвъзмездна помощ в размер на 100% от допустимите разходи. След приключване на Етап 1, ще започне прием на проекти по Втори етап, като интензитета на безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от допустимите разходи.
Преди няколко дни Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шищков заяви в интервю, че има вероятност срока по Етап 1 да бъде удължен до края на месец май 2023 година, като очакваме потвърждение от Европейската комисия. Това ще даде възможност на повече сгради да кандидатстват за 100%-но безвъзмездно финансиране.“
Госпожа Китик представи още допустимите и недопустимите дейности по схемата, списъка на необходимите документи за кандидатстване, бюджета по процедурата, минималните и максималните прагове на всеки един проект, както и критериите за оценка на проектните предложения.
Друг акцент на срещата бе необходимостта от регистрация на Сдружения на собствениците, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост, тъй като проекти могат да бъдат подавани само в партньорство между Сдруженията на собствениците и общинската администрация на общината, където се намира сградата. На гражданите бе обяснен механизма и рамката за учредяване и регистрация на Сдружението на собствениците.

Таня Китик лектор в Община Елин Пелин

Освен пакет от практически препоръки за експертите, в помощ на гражданите, Кметът на община Елин Пелин – доцент Ивайло Симеонов, веднага след събитието определи и специално контактно лице от Правния отдел, което ще подпомага и ще предоставя безплатни консултации за кандидатите от всички населени места в общината, които ще предприемат процедура за учредяване и регистрация на Сдружение на собствениците.
Срещата поставя началото на ползотворно сътрудничество между общината и собствениците на многофамилни сгради, както и опитни експерти в областта на управлението на европейски проекти като госпожа Китик и екипът на Интеко Инвест ООД, относно саниране и енергийни обследвания, безвъзмездни средства, предназначения за малкия и среден бизнес, което сътрудничество ще продължи и през следващата година.
Следващ информационен ден е планиран през идната седмица в село /Гара/ Елин Пелин, като за удобство и по искане на гражданите ще се проведе в извънработно време в сградата на Кметството.