Народното събрание прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за съдебната власт

Народното събрание прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за съдебната власт – на Министерския съвет и на народни представители от ПГ „Възраждане“.

Промените, предложени от народни представители от ПГ „Възраждане“, бяха одобрени със 117 гласа „за“, 20 – „против“ и 48 – „въздържал се“. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, който е включен в Националния план за възстановяване и устойчивост, получи 166 гласа „за“, без „против“ и 28 – „въздържал се“.

С проекта на Министерския съвет се урежда правомощието на съответната колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за приемане на Кодекс за етично поведение на българските съдии, съответно Кодекс за етично поведение на българските прокурори и следователи, като се отчитат спецификите на съдийската и прокурорската колегия и различията в професионалния статус и служебните задължения на магистратите. В едномесечен срок от влизането в сила на закона съответната колегия приема Кодекс за етично поведение и внася етичните правила за одобряване от пленума на ВСС, предвиждат измененията.

Предлага се разширяване компетентностите на Инспектората към ВСС чрез предоставяне на възможност за отправяне на предложения пред съответната колегия за прецизиране на етичните правила в съответствие с добрите практики, европейските и международните стандарти. Дават се правомощия за организиране и провеждане на антикорупционни обучения, обучения за укрепване на почтеността и независимостта на магистратите и за конфликт на интереси. В допълнение към дейността на Инспектората за анализиране и обобщаване на данните от приключените производства се въвежда процедура за редовно отчитане и публикуване на аналитичните резултати и образец за отчитане на приключването на делата в установените срокове.

Промените в Закона за съдебната власт, внесени от народни представители от ПГ „Възраждане“, въвеждат механизми за завишен контрол на дейността на главния прокурор и административните ръководители на органите на съдебната власт. Проектът предвижда и прецизиране на изискванията за юридически стаж и професионална квалификация на изборните членове на ВСС от парламентарната квота и регламентира изисквания за научна степен в областта на публичноправните науки за част от кандидатите и минимален юридически стаж в съдебната власт или в публичноправната сфера.

Въвежда се способ за провеждане на ефективно разследване срещу главния прокурор с идеята при наличие на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер директорът на Националната следствена служба да образува досъдебно производство и да уведоми ВСС за временно отстраняване от длъжност на главния прокурор. Предлага се също временно отстраняване от длъжност на член на ВСС, председателите на върховните съдилища, главния прокурор, прокурора по разследването срещу главния прокурор или заместниците му до приключване на воденото срещу тях наказателно производство, когато са привлечени като обвиняеми за умишлено престъпление от общ характер.

Народното събрание даде съгласие за увеличаване на акционерното участие на Република България в капитала на Черноморската банка за търговия и развитие. Решението беше взето със 141 гласа „за“, 0 „против“ и 2 „въздържал се“.

На заседание, проведено на 1 октомври 2021 г., Съветът на управителите на Черноморската банка за търговия и развитие е приел с мнозинство решение за одобряване на Стратегия за капитализация на банката за периода 2023-2030 г. Стратегията предвижда увеличаване на внесения капитал на банката с общо 244 961 040 евро, които да бъдат изплатени от държавите членки на равни годишни вноски до 2030 г. За да запази настоящия си дял в акционерната структура на банката в размер на 13,5%, България следва да запише 96 336 нови акции, като предвижданата обща вноска във внесения капитал на банката възлиза на 33 235 920 евро за периода 2023-2030 г.

Черноморската банка за търговия и развитие е международна финансова институция на страните участнички в Черноморското икономическо сътрудничество. Основана е от Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Дейността на банката е насочена към финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор, както и поощряване на търговската активност между страните акционери.

От началото на своите операции през 1999 г. до момента тя е финансирала 39 проекта в България в сектори като енергетика, инфраструктура, хранително-вкусова промишленост, селско стопанство. Общият размер на отпуснатото от банката финансиране за проекти в България възлиза на около 913 млн. евро. Към 31 октомври 2022 г. нейният активен портфейл в България е на стойност около 237 млн. евро или около 10.5% от общия обем на активните операции на банката.

 

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *