Министър Ангелов нарушава Закона за закрила на детето

Емил Георгиев председател на ПК Екогласност направи искане, за образуване на административно наказателна преписка за административно наказателната отговорност на министър проф.Ангелов.

На 08.02.2021 г.   Министъра на здравеопазването проф.Ангелов потвърди  официално информацията, че синът на Президента на Република България генерал Румен Радев е  хванат на шумно парти в хостел в центъра на София.

Така описаното деяние на проф.Ангелов според нас съставлява административно нарушение, предвид следното:

Министърът, изнасяйки тази информация разгласи сведения и данни за участие на детето Георги  Радев в парти и наведе твърдение за нарушаване на епидемиологичните мерки от негова страна.

Касае се за нарушаване на   основен принцип, заложен  в чл. 11 А, ал. 1 от Закона за закрила на детето, където е регламентирано, че „сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители. Когато детето е навършило 14 години, както в случая, се взема и неговото съгласие за разгласяване на сведения и данни.В този казус  такова съгласие не е взето нито от родителите ,нито от детето,според информация на медиите.

 

Сведения и данни за личността на дете, съгласно §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето представлява всяка информация за детето по смисъла на Закона за защита на личните данни. Съгласно чл. 2 на същия, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. В Закона за защита на личните данни е дадена легална дефиниция на „специфични признаци“ – такива, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето, като тук се включва и образът на дете, възпроизведен върху всякакъв носител. 

В случаи на нарушение на разпоредбата на чл. 11а от Закона за закрила на детето , Държавната агенция за закрила на детето извършва проучване за установяване на административно нарушение, съгласно чл. 45, ал. 12 от Закона за закрила на детето.

 

Съгласно разпоредбата чл. 45, ал.12  от Закона за закрила на детето (Нова – ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм., бр. 28 от 2011 г.), който в нарушение на разпоредбите на чл. 11а разпространява сведения и данни за личността на дете, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., съответно с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 3000 до 5000 лв., съответно с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление.

Предвид изложеното правим искане за образуване на административно наказателна преписка и при събиране на достатъчно данни да реализирате административно наказателната отговорност на министър проф.Ангелов.4-Агенция закрила на детето 1

инж.Емил Георгиев

Председател на политическа партия

Политически клуб „Екогласност“,

4-Агенция закрила на детето 1

5-Агенция за закрила на детето 2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.