Две детски градини в София ще оползотворяват геотермална енергия

В детска градина № 94 “Детски свят” в гр. Бухово ще бъде изградена термопомпена инсталация от типа “земя-вода”, оползотворяваща топлината от земните недра. Ще бъде реконструирана и вътрешноотоплителната инсталация и ще бъдат монтирани високоселективни слънчеви колектори. В детска градина № 58 “Слънчево утро” в кв. „Челопечене“ ще бъде изградена термопомпена инсталация от типа “земя-вода”. Ще бъде реконструирана вътрешноотоплителната инсталация и ще бъдат инсталирани вентилаторни конвектори за високостенен монтаж. Реализацията на проекта ще спомогне за намаляване на режийните разходи в детските заведения, ще увеличи дела на потребената енергия от възобновяеми източници и ще намали емисиите на парникови газове, вследствие на отмяна ролята на нафтовите котли, като основен топлинен източник. Прогнозната годишна икономия на енергия, която ще бъде постигната, е 189 727 kWh/год., а общото намаление на отделяните вредни емисии CO2 екв. в атмосферата се очаква да бъде 289,33 t/год. Проектът на Столична община е спечелен по процедура BGENERGY-1.002 ”Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост”, финансирана от Финасовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021г. по Програма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”. Партньор на Столична община по процедурата е фирма “Веркис” ХФ, гр. Рейкявик, Исландия. Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е до 18 месеца от сключване на Договор за безвъзмездна финансова помощ и следва да приключи не по-късно от 30 април 2024г.

www.stroitelstvoimoti.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *