Министър Борислав Сандов представи в Страсбург усилията на България за защита на местообитанията в НАТУРА 2000

Днес в Страсбург министър Борислав Сандов взе участие в министерска конференция, организирана от Френското председателство на Съвета на ЕС, посветена на 30-ата годишнина от създаването на мрежата НАТУРА 2000.

В своето изказване министър Сандов отбеляза, че мрежата НАТУРА 2000 има ключова роля за съхраняване и устойчиво управление на значимите за биологичното разнообразие територии и видове, но също изпълнява и важна функция в социален и икономически аспект.

Той припомни, че България е сред държавите с най-висок процент защитени зони в Европа – близо 35% от територията на страната попада в обхвата на мрежата НАТУРА 2000, като това е не само доказателство за изключително богатото ни биологично разнообразие, но и тежка отговорност за опазването и устойчивото му управление. Посочено беше, че България вече предприема стъпки, които са пряко свързани с целите на Стратегията на ЕС за биоразнообразие до 2030 г. Като конкретен пример министърът изтъкна обявяването на строга защита на 10% от горските местообитания в НАТУРА 2000. Тази кампания, проведена в близко сътрудничество с неправителствения сектор, получи и Европейската награда на гражданите за НАТУРА 2000.

Министър Сандов представи пред колегите си и инициираната от него национална кампания по залесяване чрез засаждането на 100 милиона дървета до 2030 г. „По този начин България се присъединява към кампанията на Европейската комисия за засаждане на 3 милиарда дървета до 2030 г. в рамките на Европейския съюз. Засаждането ще бъде организирано не само в горски територии, а и покрай пътища, в градовете и крайградските райони, както и в територии, които са земеделски. Това е важна стъпка не само в борбата с климатичните промени, но също е част от усилията ни за запазване и възстановяване на биоразнообразието и за подобряване качеството на въздуха“, изтъкна министър Сандов.

В рамките на Конференцията министрите приеха и декларация „Ключът към успеха“, в която основен акцент е поставен върху необходимостта от спешен отговор на глобалните предизвикателства, пред които сме изправени и които са свързани както със загубата на биоразнообразие, така и със сериозните последици от климатичните промени. „За да успеем да върнем природата в живота си и да гарантираме, че биологичното разнообразие в Европа е на път да бъде възстановено до 2030, трябва значително да подобрим прилагането на законодателството на ЕС за опазване на природата, да намалим натиска върху природата и да подкрепим въвеждането на практики, съвместими с устойчивото използване на биоразнообразието“, се посочва в декларацията.

Преди 15-ата Конференция на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (Кунмин, Китай, 2022 г.) министрите призоваха националните, регионалните и местните власти, неправителствените организации, бизнеса, учените, младите хора и всички граждани да се присъединят към една от големите световни коалиции, които работят за повишаване на осведомеността за нуждата от опазване на биоразнообразието – High Ambition Coalition for Nature and People (Коалиция за силна амбиция за природата и хората).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *