Еврокомисията предлага нови закони за възстановяване на природата и срещу пестицидите

До 2030 г. най-малко 20% от сушата и морето на ЕС ще бъдат покрити от мерки за възстановяване на природата. Това е първата цел на новия Закон за възстановяване на щетите, нанесени на природата на Европа до 2050 г. – законодателна инициатива, която Европейската комисия обяви днес.

 

Друг закон, предложен отново днес от Брюксел, пък засяга намаляването на химическите препарати в селското стопанство, като цели употребата им да намалее с 50% до 2030 г.

 

Възстановяване на природни местообитания

 

Крайната цел на закона е до 2050 г. мерките за възстановяване да покрият 80% от европейските местообитания, които са в лошо състояние, и да върнат природата във всички природни местообитания – от горски и земеделски земи до морски, сладководни и градски екосистеми. Това е първата регулаторна рамка на Европейския съюз за биологичното разнообразие, която ще има директни правно обвързващи цели за възстановяване на природата, които ще се прилагат за всяка държава членка, допълвайки съществуващите закони.

Ще бъде отделено и значително финансиране за осъществяването на мерките. Съгласно настоящата многогодишна финансова рамка около 100 милиарда евро ще бъдат на разположение за разходи за биоразнообразие, включително и за възстановяване.

 

Новият закон за възстановяване на природата стъпва върху съществуващите европейски правила, но обхваща всички екосистеми. Досега опазването и възстановяването на природните местообитания бе ограничено до зоните, защитени от мрежата „Натура 2000“, които се опазват по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците (повече за „Натура 2000“ виж тук).

 

С приоритет законовите мерки за възстановяване ще се прилагат в екосистемите с най-голям принос за адаптация към климатичните промени и смекчаване на последствията им. Това са природните местообитания с най-голям потенциал за съхранение на въглерод и за предотвратяване или намаляване на въздействието на природни бедствия като наводнения.

 

Новият Закон за възстановяване на природата е предложението на еврокомисията за въвеждане в практиката на Стратегията за биоразнообразието на Европейския съюз.

 

Мерките за възстановяване на увредена природа ще включват:

– Правно обвързващи цели на ниво ЕС и национално ниво за намаляване с 50% на употребата и риска от химически пестициди и употребата на по-опасните пестициди до 2030 г. Държавите членки ще определят свои собствени национални цели за намаляване в рамките на определени параметри, за да гарантират, че в целия ЕС целите са постигнати. Ще се въведат и строги нови правила за екологично чист контрол на вредителите;
– Забрана за всички пестициди в чувствителни зони. Използването на всички пестициди ще бъде забранено на места като градски зелени площи, включително обществени паркове и градини, детски площадки, училища, места за отдих или спорт, обществени пътеки и защитени зони от „Натура 2000“ и всяка чувствителна природна територия, която трябва да бъде запазена за застрашени опрашители. 

Пестицидите и чистата храна

Втора законодателна инициатива от днес на Европейската комисия пък поставя фокус върху вредата за природата, причинена от ползване на химически препарати в селското стопанство. Поставя се за цел намаляване наполовина употребата на пестициди до 2030 г. Това законодателно предложение стъпва върху секторната европейска стратегия за селското стопанство – стратегията „От фермата до трапезата“.

Според прессъобщението на Европейската комисия предложението за намаляване на употребата на химически пестициди „превръща в действие нашия ангажимент да спрем загубата на биологично разнообразие в Европа. То ще помогне за изграждането на устойчиви хранителни системи в съответствие с европейската Зелена сделка и стратегията „От фермата до трапезата“, като същевременно ще гарантира трайна продоволствена сигурност и ще защити нашето здраве“.

Новото законодателно предложение за ограничаване на пестицидите е мотивирано с факта, че настоящите правила на Директивата за устойчива употреба на пестициди според анализите на учени и експерти са се оказали твърде слаби и се прилагат неравномерно.

Според прессъобщението на еврокомисията също така има и „недостатъчен напредък в интегрираната борба с вредителите, както и други алтернативни подходи“. Отбелязва се, че тъй като химическите пестициди увреждат човешкото здраве и причиняват намаляване на биологичното разнообразие, замърсяват въздуха, водата и околната среда, с новото законодателно предложение Брюксел предлага ясни и обвързващи за страните членки правила:

– Правно обвързващи цели на ниво ЕС и национално ниво за намаляване с 50% на употребата и риска от химически пестициди и употребата на по-опасните пестициди до 2030 г. Държавите членки ще определят свои собствени национални цели за намаляване в рамките на определени параметри, за да гарантират, че в целия ЕС целите са постигнати. Ще се въведат и строги нови правила за екологично чист контрол на вредителите;
– Забрана за всички пестициди в чувствителни зони. Използването на всички пестициди ще бъде забранено на места като градски зелени площи, включително обществени паркове и градини, детски площадки, училища, места за отдих или спорт, обществени пътеки и защитени зони от „Натура 2000“ и всяка чувствителна природна територия, която трябва да бъде запазена за застрашени опрашители.

 

Докато на европейско ниво правилата за опазващо природата селско стопанство стават все по-ясно регламентирани, бе публикувана обратната връзка към националното предложение на България за финансиращи мерки в селското стопанство (за предназначението на плана виж тук). В писмото на Европейската комисия до българското министерство на земеделието пространно се описва липсата на ясни цели и индикатори, които да отговарят на целите, разписани в европейските секторни стратегии – Стратегията за биоразнообразието и в стратегията „От фермата до трапезата“. Критиките са публикувани тук.

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *